Stará radnice

Renesanční budova se nachází v jihozápadním rohu Velkého náměstí v Prachaticích. Patří ke skvostům české renesanční architektury. Jejím vlastníkem je město Prachatice.

Stará radnice čp. 1 na Velkém náměstí v Prachaticích je třípodlažní stavbou palácového charakteru se sedlovou střechou a dvěma krátkými dvorními křídly. Hlavní trakt je podsklepen, přičemž sklepy jsou provedeny ve dvou výškových úrovních, z nichž spodní vybíhá z půdorysu budovy a zasahuje až pod Velké náměstí.

Stará radnice byla postavena v letech 1570-1571, pravděpodobně velkou přestavbou původního „rathauzu“ (jiné zdroje uvádějí její vystavění v místě původního rožmberského paláce, který byl v roce 1570 odstraněn). Z doby výstavby se dochovaly dvě knihy příjmů a vydání města Prachatic z let 1570-1571. První výdaj na stavbu je zapsán 24.4.1570. Podle evidence bylo celkem prostavěno 2648 kop 40 gr. míš. Hrubá stavba radnice byla dokončena již koncem roku 1570, v dalším roce byla provedena její vnější výzdoba a vybavení vnitřním zařízením. Hlavní položky na stavbu radnice končí v září 1571. Na výzdobě radnice se podílel malíř Jan Březnický.

Renesančním stavitelem byla radnice provedena s vysokou valbovou střechou s hodinovou věžičkou s cibulovou bání v ose průčelí, přičemž věžička, vikýře i valby byly na vrcholech zdobeny makovicemi. Roku 1702 vížku zapálil blesk, v rámci obnovy byla v roce 1719 nahrazena jinou. Po velkém požáru města v roce 1832 byla provedena nynější sedlová střecha. Věžička byla obnovena, ovšem roku 1884 ji radní nechali pro zchátralost odstranit. Následně již postavena nebyla. Vzhled západní fronty Velkého náměstí se zásadně změnil roku 1903 stavbou Nové radnice s nárožní věží, čili vížka na střeše Staré radnice již nemá původní architektonické opodstatnění.

Pětiosá průčelní fasáda do náměstí výtvarně vyjadřuje jak výlučné postavení radniční budovy mezi ostatními městskými domy, tak rovněž tehdejší bohatství města, plynoucí z obchodu, zejm. se solí, na středověké obchodní cestě zvané Zlatá stezka. Zachována je v původní renesanční podobě.

Hlavním výjevem v úrovni třetího podlaží je mezi třetím a čtvrtým oknem (zleva) alegorie Rožmberků – vousatý muž mající na prsou lví hlavu a v ústech meč a lilii, v pravici držící měšce a levicí rozhazující peníze. Znázorňuje pravděpodobně dobrotu a štědrost rožmberského rodu. Zbývající užší meziokenní pilíře jsou zdobeny rostlinnými, zejm. vinnými arabeskami.

Na mohutné zaklenuté korunní fabionové římse jsou v oválných malovaných kartuších  vyobrazeny alegorie osmi Ctností v podobě ženských postav, označené latinskými nápisy (uvádíme zleva doprava):

  • PATIENTIA (žena s beránkem) – trpělivost
  • PRUDENTIA (žena se štítem či zrcadlem) – opatrnost
  • CARITAS (žena vztahující ruce ke dvěma dítkám k ní spěchajícím) – láska
  • JUSTITIA (žena s mečem a vahami) – spravedlnost
  • FIDES (žena s křížem a kalichem) – víra
  • SPES (žena připoutaná k sloupu, u něhož stojí kotva) – naděje
  • FORTITUDO ( římský vojín s kopím a štítem, proti lev připoutaný ke sloupu) – statečnost
  • TEMPERANTIA (žena nalévá vodu do mísy, ze které pije pes) – střídmost

V přízemí radnice jsou převážně dochovány původní renesanční klenby. Vstupní mázhauz zastropuje necková klenba s trojúhelníkovými výsečemi, v koutech po dvojici sdruženými, s výraznými hřebínky a kapkami ve vrcholu. Prochází i do prostoru informačního centra, které bylo z původní renesanční síně dodatečně odděleno klasicistní příčkou. Ve vrcholu člení klenbu čtyři dílčí vpadlá obdélníková pole vymezená drobnými žebírky. Výrazným prvkem mázhauzu je gotickorenesanční kamenný portál v pravé stěně, kterým se vchází do nynějšího Radničního sálu.

Radniční sál zastropuje oválně valená klenba s trojúhelníkovými výsečemi s renesančními hřebínky a vrcholovými kapkami. Střed klenby ve vrcholu člení vpadlé pole.

Hlavní místností druhého podlaží je Rožmberský sál zaklenutý původní renesanční neckovou klenbou s výsečemi po obvodu, v koutech sdruženými po dvojicích, s charakteristickými hřebínky. Střed klenby člení vpadlé pole rámované složitým štukovým profilem. Klenební patky jsou římsové renesanční. V levé příčné stěně sálu je dochovaný renesanční kamenný portál s lištovou šambránou, s vlysem členěným obdélným polem, vloženými rožmberskými růžemi a s římsou klasického profilu.

Do třetího podlaží vede od zmíněné mezipodesty dřevěné schodišťové rameno zastropené segmentově valenou klenbou. Ústí na další mezipodestu zastropenou křížovou klenbou s hřebínky. Tyto klenby zastropují také prostor arkád v nejvyšším podlaží, jinak je toto patro plochostropé.

Stará radnice je v rámci provozní doby MěÚ Prachatice, resp. Infocentra, v příslušných prostorech veřejně přístupná. Stavebně je ve velmi dobrém stavu.

Adresa / kontakt

Velké nám. 1, 383 01 Prachatice 

tel: 388 607 111

E-mail: urad@mupt.cz

Web.: www.prachatice.eu

 

Vzdálenost od centra Prachatic: 0 m

Mohlo by vás zajímat

Stará radnice

Památky
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 0 m
Translate »